Общи условия за ползване на интернет страницата FinPoint.bg

Настоящият документ представлява Общи условия за ползване на интернет страницата FinPoint.bg (за краткост наричани Общи условия) и уреждат правилата за използване на интернет страницата от клиенти, партньори и трети заинтересовани страни.

     1.ДЕФИНИЦИИ

Съгласно настоящите Общи условия, посочените по-долу дефиниции имат следното значение:

„Доставчик“ и „Администратор“ на интернет страницата FinPoint.bg е:

„Финанс Консулт – М -22“ ООД, ЕИК: 207084501, седалище и адрес на управление: гр. Монтана, п.к. 3400, бул. „Александър Стамболийски“ №12, ет.1, представлявано от Стефан Иванов Гоцин – Управител.

Имейл адрес: ,

Телефон: + 359 894 559 559

Администраторът е регистриран като кредитен посредник в регистър на кредитните посредници, поддържан от БНБ, с регистрационен номер BCI000105, съгласно изискванията на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и е вписан в КФН като осигурителен агент на ПОД Алианц България АД;

„Интернет страница FinPoint.bg” e виртуален ресурс чрез който Доставчикът предоставя информация за финансови продукти и услуги, осигурява възможност на кредитори и/или партньори да предлагат кредитни и финансови продукти, и осигурява достъп на Ползватели до тях. Информацията и съдържанието на FinPoint.bg има за цел да информира лица с достъп до интернет по отношение на предлаганите продукти и услуги. Интернет страницата се зарежда в браузъра на потребителите при изписване на електронния адрес: http://FinPoint.bg.

„Потребител“ или „Ползвател“ е пълнолетно физическо лице, което използва интернет страницата за получаване на консултация и/или ползване на услугите на Доставчика, за себе си, за представлявано от него юридическо лице или за непълнолетно лице по силата на упражнявани родителски права или права на настойник.

С изпращането на заявка за услуга или консултация през интернет страницата,  Ползвателят декларира, че отговаря на изискванията на Общите условия и предоставя вярна и достоверна информация.

„Услуга“ означава консултантска услуга предоставяна от Доставчика и/или услуга от  посредническа дейност, извършвана от Доставчика, по силата на сключените партньорски договори и в рамките на получените разрешения и лицензии (когато такива са приложими).

Кредит – общият размер на предоставената от кредитиращата компания, на основание договор за кредит, сума за ползване в национална или чуждестранна валута, както и дългът, възникнал и формиран във връзка с усвоените суми по главницата, включително дължимите върху тях лихви, такси, комисиони и други разноски съгласно условията на Договора за кредит.

„Кредитор“ – при Договор за ипотечен кредит е кредитна институция по смисъла на Закона за кредитните институции или финансова институция по чл. 3а от Закона за кредитните институции, а по отношение на Договор за потребителски кредит е физическо или юридическо лице, което предоставя или обещава да предостави потребителски кредит в рамките на своята професионална или търговска дейност.

„Кредитен посредник“ – е търговец, който не действа като Кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко Потребител с Кредитор или Кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, уговорена в договора:

  • представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и Закона за потребителските кредити, или
  • съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и по смисъла на Закона за потребителските кредити, или
  • сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от този Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите и на Закона за потребителските кредити от името на кредитора, или
  • осигурява услуга по предоставяне на съвет на потребители единствено чрез кредитни консултанти и/или служители работещи по трудово правоотношение с Доставчика, в качеството му на Кредитен посредник.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Кредитен консултант“ е лице или компания сключил договор с Доставчика, експерт в областта на банковото и кредитното дело, който се задължава добросъвестно и компетентно да съдейства и посредничи на потребителите на интернет страницата при търсене и кандидатстване за отпускане на банкови или небанкови кредити. Кредитните консултанти не предоставят съвети по смисъла на чл. 30, ал. 1 от ЗКНИП относно конкретни договори за кредит, а единствено предоставят информация за наличието на различни кредитни продукти и услуги.

„Оферта за кредит“ – предложение за предоставяне на потребителски и/или ипотечен кредит, което съдържа основните параметри на съответния кредитен продукт – сума, срок, месечна вноска, лихвен процент, ГПР и др.

„Въпросник“ или „Анкета“ – съвкупност от въпроси, свързани с установяване на финансовото и имуществено състояние на Ползвателя, имащи за цел определяне на общото финансово състояние, възможността за отпускане на кредит, рисковия профил, финансов опит и друга информация и данни от значение за заявената от Ползвателя услуга.

Калкулатор“ – софтуер за изчисляване на приблизителните параметри на търсен от Потребителя продукт, съобразно комплекс от параметри и условия.

     2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ

Общите условия за ползване на интернет страницата FinPoint.bg уреждат правоотношенията между Доставчика и Потребителите.

Доставчикът публикува на интернет страницата информация за предоставяните Услуги. Всяка услуга се предоставя по установените вътрешни правила. За някои от услугите на доставчика се изисква подписване на отделен договор, докато при други – заявката и съгласието с Общите условия, са достатъчно основание за встъпване във взаимоотношения между Доставчика и Ползвателите.

Администраторът има правото да публикува на интернет страницата рекламни съобщения, които ясно са идентифицирани като такива.

Общите условия се прилагат с всички техни изменения и допълнения, обявени на интернет страницата, към момента на разглеждане на същата от Потребителите.

През Интернет страницата FinPoint.bg Ползвателят има възможност да заяви желанието си за ползване на услуга и/или получаване на оферта за услуга или продукт на Доставчика и/или неговите партньори, използвайки изцяло електронни средства и без да е необходимо да посещава физически офис на Доставчика.

Възнаграждението на Администратора за предоставяните услуги е обявено на интернет страницата FinPoint.bg, а когато възнаграждението е обявено в режим „по договаряне“, то за услугата се сключва отделен договор в който Доставчика дефинира обхвата на услугата и дължимото конкретно възнаграждение за Ползвателя, в разумен срок преди използване на услугата.

Действия по предоставяне на Услуга от страна на Доставчика започват след получена заявка през Интернет страницата FinPoint.bg (или на хартиен носител или по имейл, подписана с електронен подпис) и заплатена административна такса за услугата, когато такава е дължима, от страна на Ползвателя.

     3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА

Администраторът полага необходимата грижа данните, сведенията и информацията на Интернет страницата да се поддържат винаги коректни и актуални. Администраторът не носи отговорност за грешно, некоректно или недобросъвестно въведени от Ползвателя данни.

Администраторът не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на обстоятелства извън неговия контрол – форсмажорни обстоятелства, проблеми, свързани с достъпа и връзката с интернет, проблеми, дължащи се на оборудването на Ползвателя, нерегламентиран достъп и др.

Администраторът не носи отговорност за съдържанието, достъпността, актуалността и верността на информацията на интернет сайтове на трети страни, връзки към които са поместени на Интернет страницата FinPoint.bg, нито за вреди, произтичащи от информацията, публикувана на тези сайтове.

Администраторът не носи отговорност за вреди вследствие на използване на чужди лични данни в разрез с настоящите Общи условия, както и за неточно или невярно предоставени данни и информация.

Доставчикът има право да води кореспонденция с Ползвателя, да провежда телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери.

Администраторът води кореспонденция и предоставя на Ползвателя получените оферти посредством предоставените данни за контакт (имейл и/или телефон и/или пощенски адрес) от последния.

     4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПOЛЗВАТЕЛЯ

Ползвателят следва да подава вярна информация за своите лични данни, вярна информация във връзка с използването на Интернет страницата FinPoint.bg.

С приемане на настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява, че използването на услугите ще бъде изцяло на негов риск и Администраторът не отговоря за евентуално причинени вреди при ползване на предоставяните услуги, освен ако са причинени умишлено или при проявена груба небрежност.

Ползвателят няма право да кандидатства за кредит, да заявява желанието за получаване на оферти за кредит, да сключва договор за кредит от чуждо име, освен в случаите на законово представителство (например: изрично упълномощаване, представителство на юридическо лице и др.).

Ползвателят може да изпраща повече от една заявка за един или няколко продукта и/или услуги, съобразно своите потребности.

При заявена услуга Ползвателят дължи съответното възнаграждение на Доставчика. Плащането на административната такса е основание за предоставяне/стартиране на Услугата, а окончателното плащане е дължимо не по-късно от реализирането на Услугата или на отделен етап от нея.

Ползвателят има правото да се откаже от заявена Услуга без да посочва причините за отказа. Отказът от ползване на услугата не отменя ангажимента за заплащане на дължимото възнаграждение, а когато отказът е подаден преди окончателно предоставяне на услугата, Ползвателят дължи възнаграждение в пропорционален размер на предоставената част от услугата, което не може да бъде по-малко от съответната административна такса.

Ползвателят има правото да получи повече от една оферта в случаите на заявка за кредитен продукт. Всяка кредитна институция извършва оценка на получената заявката въз основа на вътрешните си правила и политики и при решение за предоставяне на оферта на Ползвателя, я изпраща до Администратора.

Ползвателят сам прави преценка относно най-подходящата за него оферта и взима информирано решение за предпочитаните институция и продукт.

      5. СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът гарантира неприкосновеността и законосъобразната обработка на личните данни на Ползвателите на Интернет страницата FinPoint.bg. Разкриването на лични данни и предоставянето им на трети лица е възможно единствено съгласно изискванията на приложимите нормативни актове и в случаите, когато това е изрично изискано от държавни и регулаторни органи и други лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, както и когато лицето, за което се отнасят, е дало съгласие за това.

Подробна информация за съхранението и обработката на личните данни от страна на Администратора се съдържа в “ ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ФИНАНС КОНСУЛТ – М – 22“ ООД за клиенти, контрагенти, представители, партньори и доставчици“, налична на Интернет страница FinPoint.bg на адрес: www.FinPoint.bg.

Администраторът може да обработва предоставените от Ползвателя лични данни за целите на директния маркетинг само след изричното му съгласие. Ползвателят има право да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати искане на следния имейл: .

      6. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на Интернет страницата FinPoint.bg, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, са собственост на Администратора.

Приемането на настоящите Общи условия не се счита като разрешение от страна на Администратора към Ползвателя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание Интернет страница FinPoint.bg или описанията на продуктите и услугите.

Ползвателят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящия раздел. Всички останали случаи изискват изрично писмено съгласие на Администратора.

      7. ЖАЛБИ И РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

При несъгласие или неудовлетвореност от услугите на АдминистратораПолзватели на услугите, предоставяни чрез Интернет страница FinPoint.bg и трети заинтересовани лица, могат да подадат писмена жалба по един от следните начини:

Администраторът обработва жалбите в рамките на 15 работни дни от тяхното получаване и изготвя официален отговор, който изпраща на посочения от клиента e-mail за кореспонденция. Ако е необходим по-дълъг срок за решение по конкретна жалба, Администраторът уведомява своевременно Ползвателя, като посочва очаквания нов срок за решение по жалбата.

При наличие на спор по конкретен казус между Администратора и Ползвателя, който не може да бъде решен от страните, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се обърне към Комисията за защита на потребителите (www.kzp.bg) на следния адрес: гр. София, ПК 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5, в регионалните подразделения на КЗП или чрез електронната форма на заявка на интернет адрес: www.kzp.bg.

      8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ползвателят декларира, че му е известно, че всички негови изявления, направени чрез средства за комуникация от разстояние, в т.ч. по e-mail, чрез SMS, по телефон, чрез попълване на полета в Интернет страницата FinPoint.bg са валидни и имат обвързващо действие.

Администраторът и Ползвателят се съгласяват кореспонденцията между тях да се води чрез електронна поща на Администратора и електронна поща на Ползвателя и че за целите на този договор, при комуникация по електронна поща, писмената форма ще се счита за спазена.

При предстояща промяна на имейл адреса на някоя от страните, съответната страна е длъжна предварително писмено да информира другата и да посочи нов имейл адрес за кореспонденция.

В случай че някоя от разпоредбите на тези Общи Условия бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, останалите разпоредби остават в сила.

За неуредените от настоящите Общи Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Общи условия за ползване на интернет страница с адрес www.FinPoint.bg влизат в сила от 01.04.2023г.