Уведомление за поверителност

„Финанс Консулт – М – 22“ ООД, ЕИК 207084501, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана ПК 3400, бул. Александър Стамболийски No 12, ет.1, телефон: 0894 559 559, електронна поща: , интернет страница: www.FinPoint.bg, представлявано от Стефан Гоцин, наричано по-долу за краткост Дружеството.

Във връзка с предоставянето на услугите „Финанс Консулт – М – 22“ ООД събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица – клиенти на Дружеството, включително такива на представители, контрагенти, партньори и сътрудници.

Във връзка с ползване и получаване на услуги от трети лица – доставчици, контрагенти, партньори, сътрудници и клиенти, „Финанс Консулт – М – 22“ ООД събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица.

Във връзка с прякото прилагане на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г, наричан по-долу за краткост „Регламент“,

С настоящото потвърждаваме и гарантираме, че:

Въз основа на Регламента предприемаме съответните стъпки за осигуряване на съответствие с неговите изисквания, като уверяваме нашите клиенти, контрагенти, сътрудници, партньори и доставчици, че нашите политики, процедури, административни, организационни и технологични мерки защитават личните данни, обработвани от нас;

Сигурността и защитата на данните са основен приоритет за „Финанс Консулт – М – 22“ ООД, поради което предприемаме действия и осигуряваме адекватно ниво на защита и сигурност при обработването на личните данни и полагаме грижата за прилагане на високи стандарти на защита в съответствие с изискването на Регламента и националното законодателство;

Личните данни, които, събираме, обработваме и съхраняваме се използват само за предоставяне на нашите услуги и само за посочените в Политиката за защита на личните данни на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД за клиенти, контрагенти, представители, партньори и доставчици (за краткост наричана Политика), цели и основания;

С контакта си с нас и/или заявяването на нашите услуги, Вие се съгласявате да обработваме личните Ви данни за посочените в Политиката цели и основания, по дефинираните начини;

Личните Ви данни се разкриват само на оторизирани лица;

Личните Ви данни се съхраняват само за минимално необходимите срокове във връзка с целите, за които са били изискани и събрани;

Ние улесняваме в максимална степен упражняването на Вашите права, които имате съгласно действащата нормативна уредба за защита на личните данни;

Обучаваме служителите си по отношение спазване на нормативните изисквания, вътрешните политики, правилата и процедурите. Изискваме и контролираме отговорното обработване и защитата на личните данни;

Ръководството на Дружеството определя правила и поддържа подходяща инфраструктура (работни места, оборудване, осигуряване на процеси и др.), необходими за постигане на съответствие с Регламента;

При възникване на задължение за „Финанс Консулт – М – 22“ ООД да разкрие лични данни на трети лица, които по силата на нормативен акт, законово основание или съответно разпореждане от правоимащ орган имат правото да ги получат, Дружеството не носи отговорност за съответното разкриване и ще направи необходимото, за да уведоми субектите на данни при съответната законодателна възможност.

01.03.2023 г.

Стефан Гоцин – Управител

„Финанс Консулт – М – 22“ ООД