ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ФИНАНС КОНСУЛТ – М – 22“ ООД

за клиенти, контрагенти, представители, партньори и доставчици

 1. Въведение

Настоящата Политика за защита на личните данни урежда отношенията, свързани със събирането, обработването и защитата на личните данни, отнасящи се до клиенти на услугите и продуктите, които „Финанс Консулт – М – 22“ ООД предоставя, включително лични данни, отнасящи се до представители, сътрудници, партньори и доставчици на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД, които са физически лица или в ролята си на представители на юридически лица.

За нас е важно да осигурим максимално точна информация относно Вашите лични данни, защо и как ги използваме, и затова ги описахме в настоящата Политика за защита на личните данни.

Нашата препоръка е да се запознаете внимателно с Политиката за защита на лични данни и в случай, че имате въпроси да се свържете с „Финанс Консулт – М – 22“ ООД на посочените данни за контакт. Достъпвайки и използвайки нашия Интернет-сайт и услуги потвърждавате, че сте имали възможност да прочетете Политиката за защита на лични данни, че я разбирате и сте съгласни да бъдете обвързани от нея. Ако не го направите, трябва незабавно да прекратите използването на нашия уеб-сайт и всички услуги, предоставени от нас. Ако не сте съгласни с някои от условията в настоящата Политика, следва да преразгледате взаимоотношенията си с „Финанс Консулт – М – 22“ ООД и евентуално да ги прекратите, респективно да преустановите използването на услугите и/или продуктите на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД.

 1. Идентификация и определения
 2. Идентификация – дружество с ограничена отговорност „Финанс Консулт – М – 22“ ООД (наричано по-долу за краткост Дружеството и/или Администратор) е администратор на лични данни, с ЕИК 207084501, седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, бул. „Александър Стамболийски” № 12, ет. 1, телефон за контакт 0894 559 559, имейл за контакт: .

Дружеството е вписано в Регистъра на кредитните посредници, регистрирани по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), поддържан от БНБ, с регистрационен номер BCI00105. Дружеството осъществява и консултантски услуги в сферата на финансовите услуги от общ характер, както и съдейства при сключването на осигурителни договори и приемане на заявления за участие, промяна на участие, прехвърляне на средства от един в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване по силата на сключен договор за осигурително посредничество с „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ АД, за която дейност Дружеството е вписано в регистър „Осигурителни посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване“ поддържан от Комисия за финансов надзор.

 1. Определения – по смисъла на действащото законодателство и настоящата Политика за защита на личните данни във „Финанс Консулт – М – 22“ ООД за клиенти, представители, сътрудници, партньори и доставчици, (наричана по–долу за краткост „Политика“), използваните в този документ термини имат следното значение:
 • „Регламент“ – Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679;
 • „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
 • „Обработване на лични данни“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора „Финанс Консулт – М – 22“ ООД. Конкретно под Обработващи лични данни за целите на настоящата Процедура се явяват служителите, представителите, контрагентите и партньорите на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД;
 • „Администратор на лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. Когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава-членка;
 • „Субект на данни“ – физическо лице (клиент, контрагент, представител, партньор, доставчик и техните представители), чиито лични данни се събират, обработват и съхраняват от „Финанс Консулт – М – 22“ ООД;
 • „Представител, служител, контрагент и/или партньор“ – физическо лице, включително представител на юридическо лице, с което „Финанс Консулт – М – 22“ ООД има сключен договор и което от негово име обработва лични данни на потенциални и настоящи клиенти на Дружеството, като последното определя целта на обработването;
 • „Надзорен орган“ – контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следния административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: ,

Уебсайт: www.cpdp.bg

III. Вид, цел и основание на обработката на личните данни.

“Финанс Консулт – М – 22” ООД обработва Вашите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Регламент 679/2016 на ЕС. Обработката, предоставянето и съхранението на личните данни се изпълнява при законовите изисквания. Предоставените лични данни се съхраняват от “Финанс Консулт – М – 22” ООД  с изискуемото от закона ниво на сигурност.

Събиране на лична информация – ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват: индивидуална консултация, заявка за конкретна услуга, участие в обучение, регистрация за нашия имейл бюлетин и други, свързани с продуктите и услугите, предоставяни от „Финанс Консулт – М – 22“ ООД.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично разрешение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация.

Използвайки нашите продукти и услуги, или влизайки в договорни взаимоотношения с нас, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 1. Събираме и обработваме следните групи лични данни
  • Относно физическата идентичност на лицата
 • Имена;
 • Лични данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, месторождение и др.);
 • Данни за контакт (телефон за връзка, имейл адрес и др.)
 • Относно имуществено състояние, социална и икономическа идентичност на лицата:
 • Данни за доходи и социално положение – данни относно семейното положение на лицето, брой членове на семейството (в това число деца до 18 години);
 • Данни относно професионален статус, образованието и допълнителната квалификация на физическото лице;
 • Данни относно имотното и финансово състояние на физическото лице, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа в дружества, пенсионни схеми и др. видове активи;
 • Информация за номер на лична банкова сметка.

Данните се предоставят от физическото лице при подадено от него, или представлявано от лицето юридическо лице, искане за извършване на финансов анализ, финансова консултация, както и при услуги изискващи проследяване в продължителен период от време на финансовото състояние на субекта на данни или представляваното от субекта на данни юридическо лице.

Дружеството не събира и не обработва специални категории лични данни като данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, сексуална ориентация, религиозни или философски убеждения и други.

 1. Цел на употреба и обработка на Вашите лични данни

Ние използваме и обработваме вашите лични данни за изброените по-долу цели:

 • За изпълнение на договор или за изпълнение на заявена услуга
 • За установяване на самоличност;
 • За управление и изпълнение на Вашите заявки за услуги, извършване на финансов анализ, изготвяне на профил и/или финансов план;
 • Достъп до функции на Уебсайта на Дружеството;
 • Получаване на нашия регулярен бюлетин;
 • Използване на куриерски услуги във връзка с изпращане на документи, свързани с Вашите заявени продукти и услуги, както и при отговори на подадени молби, жалби, запитвания, доколкото са свързани с ползвани или предстоящи за ползване услуги и/или продукти;
 • Във връзка с реализиране на договорни взаимоотношения с посредници, контрагенти, сътрудници, доставчици и партньори;
 • За изпълнение на нормативни задължения:
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 и др.;
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите във връзка с производства по проверки и жалби;
 • Задължения и отговорности, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • За легитимни цели:
 • Извършване основен анализ на данните с цел индивидуализиране на предлаганите услуги към конкретните потребности на клиентите и съвет за конкретен финансов казус или обработка и предоставяне на услуга по продукти на Дружеството;
 • Индивидуализиране на посредник, контрагент, сътрудник, доставчик или партньор като страна по договор и във връзка с осъществяване на разплащания.

Обработваме лични данни само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

 1. На кого можем да разкрием Вашите данни – при осъществяване на дейността си не разкриваме личните Ви данни на трети страни, освен ако предоставянето на определена информация не е свързана с изпълнението на сключен помежду ни договор или възложена от Вас услуга – в тези случаи можем да предоставим лични данни на партньорска компания или институция, предоставяща подходящ продукт или услуга, или ако предоставянето на определена информация не е задължително по закон.

При извънредни обстоятелства, е възможно да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон.

В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация:

 • в изпълнение на съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение;
 • въз основа споразумение между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и на лични данни, в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
 • при дадени от Вас инструкции или инструкции на лице, упълномощено от Вас.

Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или които могат да ги получат от нас, да гарантират тяхната поверителност и да ги управляват съгласно законовите изисквания.

Достъп до Вашите лични данни е възможно да имат и следните категории лица, които въз основа на сключени договори с Дружеството могат да се явят обработващи лица, а именно:

 • лицата, които поддържат информационните системи на Дружеството, намиращи се в Република България;
 • лицата, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектоване, доставка (вкл. чрез SMS-съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция, изходяща от Дружеството към неговите клиенти;

Ние не извършваме предаване на лични данни на трета държава или международна организация извън Европейския съюз.

В случай, че е необходимо личните данни за съответния субект да бъдат прехвърлени в трети страни извън ЕС, „Финанс Консулт – М – 22“ ООД извършва този трансфер при пълно съответствие със законовите разпоредби за защита на конкретните лични данни.

 1. Връзки към Уебсайтове (електронни страници) на трети страни

Някои от услугите, както и материали, които са публикувани на нашият Уебсайт, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други Уебсайтове (електронни страници), собственост на трети страни. Ако решите да посетите някоя от тези електронни страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към Уебсайта на съответната трета страна. Обстоятелството, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез нашият Уебсайт и нашите услуги и материали, или Ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност.

Ако достъпът до сайта на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД свърже съответния субект на лични данни със сайтове на социални мрежи, като Facebook, Google+, YouTube, Tweeter и други сайтове, компанията не отговаря за защитата на личните му данни, при положение че е приел общите условия на тези сайтове. В такива случаи той следва да се запознае подробно с общите условия на съответните сайтове.

 1. IV. Права на субектите на данни

Администраторът на лични данни предприема действия по искане/жалба на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице. В случай, че „Финанс Консулт – М – 22“ ООД има опасения във връзка с установяване самоличността на физическо лице, подало молба/жалба, може да поиска предоставяне на допълнителна информация, за да установи самоличността на субекта на данни.

„Финанс Консулт – М – 22“ ООД предоставя на физическите лица информация относно предприетите действия във връзка с техните искания/жалби за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането/жалбата. При необходимост (повишена сложност, голям брой на исканията и др.) този срок може да бъде удължен с още два месеца. Дружеството информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец за необходимостта от удължаване на срока, както и посочва причината за това.

Физическите лица – субекти на данни имат следните права:

 • Да получите файл, съдържащ всички Ваши лични данни, които съхраняваме;
 • Да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас;
 • Да поискате коригиране на своите лични данни;
 • Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Субекта на данни писмено на адреса на управление на Дружеството, или на електронен адрес: ;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – субектът на данни има право да поиска от „Финанс Консулт – М – 22“ ООД да изтрие свързани с него лични данни без ненужно забавяне;
 • Право на ограничаване на обработването – субектът на данни има право да поиска от „Финанс Консулт – М – 22“ ООД ограничаване на обработването на данните;
 • Право на уведомяване при нарушение на сигурността на личните данни – когато е налице нарушение на сигурността на личните данни и има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, Субектът на данните трябва да бъде уведомен чрез изпращане на съобщение от Администратора, без ненужно забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни;
 • Право на жалба – ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни;
 • Право на защита по съдебен и административен ред – всяко физическо лице има право да подаде жалба до надзорен орган, ако счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава разпоредбите на Регламента и/или Закона за защита на личните данни, както и право на съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни;
 • Право на обезщетение за претърпени вреди – всяко лице, което е претърпяло материални или нематериални вреди в резултат на нарушение на Регламента и/или Закона за защита на личните данни от страна на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД или Обработващите лични данни, има право да получи обезщетение от Администратора и/или Обработващия лични данни за нанесените вреди. „Финанс Консулт – М – 22“ ООД носи отговорност за вреди, произтичащи от извършеното обработване, което не съответства на изискванията на Регламента. Съдебните производства във връзка с упражняване на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на държавата, в която Администраторът и/или Обработващият имат своето обичайно местопребиваване или седалище.
 1. Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните в съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики. „Финанс Консулт – М – 22“ ООД е въвело необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас само в съответствие с приложимите разпоредби за защита на данните. Когато кореспондирате с нас, по който и да е от каналите за връзка, Вие потвърждавате, че данните, които сте предоставили са точни, коректни и актуални.

Администраторът гарантира, че личните данни на субектите на данни не се разкриват на трети лица, освен на изрично посочените в настоящата Политика и са достъпни само на лицата, които ги обработват и отговарят за тях.

Информация за това какви бисквитки (cookies), използваме на нашия Интернет сайт https://www.finpoint.bg, моля запознайте се с нашата Политика за бисквитки (Cookie Policy)

 1. VI. Принципи при съхранението на лични данни
 2. Личните данни се обработват само за конкретни, предварително определени цели, заложени в настоящата Политика, индивидуалните договори и заявените услуги от клиенти, и съобразно изразено писмено или електронно съгласие на лицето, предоставило личните си данни.
 3. В работата си по събиране на лични данни се стремим и събираме само данни, които са достатъчни за постигане на целта, за която се събират.
 4. Съхраняваме личните данни за срокове, съобразно целта, за която са събрани и предвид нормативно определените срокове за съхранение. Следваме принципа, че данните се съхраняват и обработват само докато това е необходимо. При отпадане на необходимостта от обработване на данните за целите, за които са събрани, ще унищожим или заличим тези данни.

Личните данни могат да бъдат анонимизирани по такъв начин, че Субектът на данните да не може или вече не може да бъде идентифициран. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като процесът е необратим и те не представляват лични данни.

 1. Личните данни се обработват от нас въз основа на правни основания, предвидени в чл. 6 от Регламента и в съответствие с цялото действащо законодателство, като съблюдаваме да не бъдат засегнати по негативен начин физическите лица, чиито данни се обработват и в съответствие с морала и добрите нрави.

VII. Регистър на обработванията на данни и инвентаризация на данните

„Финанс Консулт – М – 22“ ООД поддържа информация за дейностите по обработване, която обхваща всички операции по обработване на лични данни. Документирането на вътрешните процеси по обработване на лични данни се извършва в нарочни за целта Регистри на всички категории дейности по обработването.

Администраторът е създал процес на инвентаризация на данните като част от своя подход за управление на рисковете и възможностите в процеса на спазване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. При инвентаризацията на данните в работният поток от данни се оценяват:

 • бизнес процесите, които използват лични данни;
 • източниците на лични данни;
 • броя на субектите на данни;
 • описание на категориите лични данни и елементите на във всяка категория;
 • дейностите и целите на обработването, за което личните данни са предназначени;
 • правното основание за обработването;
 • получателите или категориите получатели на личните данни;
 • основните системи и места за съхранение;
 • сроковете за съхранение и заличаване.

VIII. Свържете се с нас

Настоящата Политика може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство и по инициатива на „Финанс Консулт – М – 22“ ООД. Дружеството информира заинтересованите лица за измененията или допълненията на тази Политика, като публикува актуализираната Политика на интернет страницата на следния адрес – www.FinPoint.bg. Препоръчително е всички заинтересовани лица периодично да проверяват най-актуалната версия на документа.

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни можете да ги изпращате на адреса на управление на дружеството, или на следния имейл адрес: .

Настоящата Политика за защита на личните данни е в сила от 01.03.2023 г.